СТАТУТ

 

Дніпропетровської обласної громадської організації «Федерація тілоохоронців»

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дніпропетровська обласна громадська організація «Федерація тілоохоронців» (далі – Федерація) є громадською організацією, яка створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.2. Федерація має рахунки, в тому числі в іноземній валюті  в банківських установах, свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, інші реквізити, необхідні для її діяльності.

1.3. Федерація може використовувати власну символіку, яка затверджується Радою Федерації та реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.4. Повне найменування Федерації українською мовою – Дніпропетровська обласна громадська організація «Федерація тілоохоронців».

1.5. Скорочене найменування українською мовою – ФТДО.

1.6. Повне найменування російською мовою  – Днепропетровская областная общественная организация «Федерация телохранителей».

1.7. Скорочене найменування російською мовою  – ФТДО.

1.8. Федерація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.9.  Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.10. Федерація є неприбутковою громадською організацією.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Федерація утворюється з метою сприяння розвитку охоронної діяльності, провадження в практику прогресивного досвіду роботи охоронників і охоронців, захисту законних прав та спільних інтересів членів федерації.

2.2. Федерація має завдання:

2.2.1. сприяти розвитку охоронної справи в Дніпропетровській області;

2.2.2. сприяти утворенню умов для підготовки кваліфікованих охоронців членів Федерації та вдосконалювати їх професійну освіту;

2.2.3.налагоджувати співробітництво з іншими охоронними організаціями та підприємствами, їхніми об’єднаннями в Україні та за кордоном;

2.2.4. сприяти правовому та соціальному захисту членів Федерації;

2.2.5. сприяти популяризації професії охоронця;

2.2.6. задовольняти творчі, соціальні, культурні, спортивні, економічні та інші інтереси членів Федерації;

2.2.7. розробляти заходи для проведення ефективної діяльності персоналу охорони в різних ситуаціях;

2.2.8. сприяти інформуванню в сфері налагодження співробітництва з іншими охоронними організаціями та підприємствами, по всім аспектам особистої та корпоративної безпеки;

2.2.9. здійснювати підготовку експертних висновків з питань пов’язаних з охоронною діяльністю;

2.2.10.виготовляти публікації і поширювати публічно через засоби масової інформації чи за допомогою інших методів освітньої та іншої відповідної інформації щодо проблем і дій, які впливають на регіональний ринок охоронних послуг;

2.2.11.сприяти взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою здійснення статутних завдань.

2.3. Для досягнення мети Федерація має право:

2.3.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

2.3.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.3. виступати учасником цивільно- правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

2.3.4. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

2.3.5. ідейно, організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.3.6.  створювати установи та організації;

2.3.7. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.8.  вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

2.3.9.  засновувати засоби масової інформації;

2.3.10.одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Федерації;

2.3.11.брати участь у розробці проектів рішень з питань тендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

2.3.12.брати участь у створенні та підтримці інформаційного банку даних охоронних послуг, що містить законодавчу, нормативну, методичну та науково-технічну інформацію з усіх напрямків діяльності Федерації;

2.3.13.здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

2.3.14.засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;.

2.3.15.користуватись іншими правами, передбаченими законами України;

 

3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в Федерації є добровільним, індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Федерації і визнають її Статут.

3.3. Обов’язковою умовою прийому індивідуального члена в Федерацію є прийняття ним зобов’язань про дотримання вимог Статуту Федерації’ та інших документів, що регламентують діяльність Федерації, своєчасно сплачувати у встановленому порядку вступні і членські внески, активно сприяти діяльності Федерації.

3.4. Прийом до членів Федерації здійснюється на підставі письмової заяви. Заява вступника розглядається Радою Федерації на протязі 7 днів з дня її подачі та приймається рішення у відповідності із Статутом Федерації.

3.5. Членство в Федерації може бути припинене на підставі:

3.5.1. поданої письмової заяви про вихід з Федерації для індивідуальних членів, письмового рішення загальних зборів або уповноваженого колективом керівного органу підприємства, установи, організації для колективних членів;

3.5.2. рішення керівного органу Федерації у випадках:

3.6. Розмір та порядок сплати вступних, членських та інших внесків визначається Радою Федерації.

3.7. Члени Федерації мають право:

3.8. Члени Федерації зобов’язані:

 

3.9. Член Федерації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Федерацією.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Органами управління Федерацією є:

4.2. Контролюючим органом Федерації є Ревізійна комісія.

4.3. Загальні збори членів Федерації  (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Федерації.

4.3.1. У Загальних зборах  беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Федерації.

4.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Радою Федерації один раз на 4 роки. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою, Головою Федерації, а також членами Федерації.

4.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються за вимогою 2/3 членів Ради Федерації, протягом двох місяців з моменту прийняття ними відповідного рішення при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Федерації, а також при отриманні письмової вимоги не менше 10% членів Федерації..

4.3.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Федерації, а також змін до Статуту приймаються більшістю голосів, але не меншою від 3/4 присутніх на зборах членів Федерації.

4.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів  належить вирішення наступних питань:

4.3.6.  Робота Загальних зборів відображається в протоколах їх засідань.

4..3.7.Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Федерації та членів Федерації.  Рішення набувають чинності з дня їх прийняття, якщо Зборами не встановлено інший термін.

4.3.8. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

4.4. Рада Федерації є постійно діючим виконавчим органом Федерації який створюється для координації діяльності Федерації на період між Загальними зборами. Кількісний склад Ради визначається Загальними зборами Федерації. Член Федерації обирається за умови, якщо за подану кандидатуру проголосує проста більшість присутніх на Загальних зборах Федерації.

4.4.1. Рада Федерації обирається Загальними зборами Федерації на 4 роки.

4.4.2. Рада Федерації визначає дату, місце проведення Загальних зборів та порядок денний, надає членам Федерації зазначену інформацію за 17 календарних днів до початку роботи Загальних зборів. Підготовча робота щодо скликання і проведення Загальних зборів забезпечується членами Федерації.

4.4.3. Рада Федерації приймає рішення шляхом голосування з усіх питань, які не є виключною компетенцією Загальних зборів.

4.4.4. Рада Федерації вирішує такі питання:

4.4.5. Рада Федерації проводить свої засідання не менш ніж один раз на три місяці. Голова Ради зобов’язаний скликати засідання Ради на вимогу більшості членів Ради Федерації.

4.4.6. Засідання Ради Федерації вважаються правомочними, якщо в ньому прийняли участь не менше 2/3 її членів.

4.4.7. Рішення Ради Федерації приймаються голосуванням, якщо за нього проголосує більшість присутніх на засіданні членів Ради Федерації, а також шляхом використання засобів зв’язку, що фіксується протоколом.

4.4.8. Рада Федерації підзвітна Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Рада діє від імені Федерації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.5. Голова Ради Федерації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою Федерації і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.5.1. Голова Ради Федерації обирається Загальними зборами строком на чотири роки.

4.5.2. Голова Ради Федерації обирається за умови, якщо за подану кандидатуру проголосує не менше 2/3 присутніх членів Загальних зборів.

4.5.3. Голова Ради Федерації зобов’язаний скликати засідання Ради Федерації не менше одного разу в три місяці, або на вимогу більшості членів Ради Федерації.

4.5.4. Голова Ради Федерації:

4.5.6. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 4 роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову та секретаря. Член Ревізійної комісії обирається за умови, якщо за подану кандидатуру проголосує проста більшість членів Загальних зборів. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам і керується у своїй діяльності цим Статутом.

4.5.7. Ревізійна комісія здійснює перевірки діяльності керівних органів Федерації та подає на затвердження Загальних зборів результати проведених перевірок.

4.5.8. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, або з власної ініціативи, або на вимогу не менше 2/3 членів Федерації про які письмово повідомляють Раду Федерації. Рішення Ревізійної комісії приймається голосуванням, якщо за нього проголосує більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії, а також з використанням засобів зв’язку, що фіксується протоколом.

4.5.9. Ревізійна комісія має право вимагати від керівних осіб Федерації та її членів надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.

4.5.10. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Федерації або її членам, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації, про що приймається рішення Ревізійної комісії.

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Керівні органи Федерації забезпечують для членів Федерації вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.

5.2. Рада  Федерації  у 30 (тридцяти) денний термін надає відповіді письмово, або електронною поштою на запити членів Федерації щодо діяльності керівних органів Федерації та реалізації статутних завдань.

5.3. Керівні органи Федерації звітують перед членами Федерації на чергових Загальних зборах з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них повноважень.

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 6.1. Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Федерації, Голови Ради Федерації, Ради Федерації шляхом подання письмової скарги:

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Джерелом формування коштів та іншого майна Федерації можуть бути:

7.2. Федерація може здійснювати щодо майна та коштів, які перебувають у її власності, буд-які правочини, що не суперечать цьому Статуту і законодавству України.

7.3. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів, члени Федерації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації, якщо інше не передбачене законом.

7.4.  Гарантії щодо власності Федерації встановлюються законом.

7.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6.  Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

7.7.  Федерація веде облік (оперативний, бухгалтерський, тощо) власної діяльності у порядку, встановленому законодавством України. Федерація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Федерації. Зміни до статутних документів Федерації підлягають обов’язковій реєстрації.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації  в порядку, встановленому законодавством України.

9.2. Федерація ліквідується:

9.3. Загальні збори приймають рішення про реорганізацію Федерації за умови, що за це рішення проголосувало не менше ¾ членів Федерації, присутніх на Загальних зборах;

9.4.  При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків переходить до правонаступника. Правонаступниками Федерації не можуть бути юридичні особі, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

9.5.  На підставі рішення Загальних зборів  або органу, що прийняв рішення про саморозпуск Федерації призначається ліквідаційна комісія і визначається порядок строки саморозпуску Федерації згідно з законодавством України, визначається порядок цільового використання  майна Федерації. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Федерації з її призначення. Ліквідаційна комісія виконує всі дії, необхідні для саморозпуску від імені Федерації.

9.6.  У разі припинення Федерації ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям  відповідного виду або зараховуються  до доходу бюджету.

 

10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

10.1. Відокремлені підрозділи створюються і припиняються за рішенням загальних зборів Федерації за поданням Ради Федерації. Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, Положень про відокремлені підрозділи, які затверджуються Загальними зборами Федерації. Положення про відокремлені підрозділи Федерації не повинні суперечити цьому Статуту. Рішення про призначення керівника відокремленого підрозділу приймає Рада Федерації. Повідомлення про відкриття або закриття відокремленого підрозділу подається до уповноваженого органу Ради Федерації.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. В своїй діяльності Федерація керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини і громадянина.