СТАТУТ

 

Дніпропетровської обласної громадської організації «Федерація тілоохоронців»

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дніпропетровська обласна громадська організація «Федерація тілоохоронців» (далі – Федерація) є громадською організацією, яка створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.2. Федерація має рахунки, в тому числі в іноземній валюті  в банківських установах, свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, інші реквізити, необхідні для її діяльності.

1.3. Федерація може використовувати власну символіку, яка затверджується Радою Федерації та реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.4. Повне найменування Федерації українською мовою – Дніпропетровська обласна громадська організація «Федерація тілоохоронців».

1.5. Скорочене найменування українською мовою – ФТДО.

1.6. Повне найменування російською мовою  – Днепропетровская областная общественная организация «Федерация телохранителей».

1.7. Скорочене найменування російською мовою  – ФТДО.

1.8. Федерація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.9.  Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.10. Федерація є неприбутковою громадською організацією.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Федерація утворюється з метою сприяння розвитку охоронної діяльності, провадження в практику прогресивного досвіду роботи охоронників і охоронців, захисту законних прав та спільних інтересів членів федерації.

2.2. Федерація має завдання:

2.2.1. сприяти розвитку охоронної справи в Дніпропетровській області;

2.2.2. сприяти утворенню умов для підготовки кваліфікованих охоронців членів Федерації та вдосконалювати їх професійну освіту;

2.2.3.налагоджувати співробітництво з іншими охоронними організаціями та підприємствами, їхніми об’єднаннями в Україні та за кордоном;

2.2.4. сприяти правовому та соціальному захисту членів Федерації;

2.2.5. сприяти популяризації професії охоронця;

2.2.6. задовольняти творчі, соціальні, культурні, спортивні, економічні та інші інтереси членів Федерації;

2.2.7. розробляти заходи для проведення ефективної діяльності персоналу охорони в різних ситуаціях;

2.2.8. сприяти інформуванню в сфері налагодження співробітництва з іншими охоронними організаціями та підприємствами, по всім аспектам особистої та корпоративної безпеки;

2.2.9. здійснювати підготовку експертних висновків з питань пов’язаних з охоронною діяльністю;

2.2.10.виготовляти публікації і поширювати публічно через засоби масової інформації чи за допомогою інших методів освітньої та іншої відповідної інформації щодо проблем і дій, які впливають на регіональний ринок охоронних послуг;

2.2.11.сприяти взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою здійснення статутних завдань.

2.3. Для досягнення мети Федерація має право:

2.3.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

2.3.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.3. виступати учасником цивільно- правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

2.3.4. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

2.3.5. ідейно, організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.3.6.  створювати установи та організації;

2.3.7. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.8.  вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

2.3.9.  засновувати засоби масової інформації;

2.3.10.одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Федерації;

2.3.11.брати участь у розробці проектів рішень з питань тендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

2.3.12.брати участь у створенні та підтримці інформаційного банку даних охоронних послуг, що містить законодавчу, нормативну, методичну та науково-технічну інформацію з усіх напрямків діяльності Федерації;

2.3.13.здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

2.3.14.засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;.

2.3.15.користуватись іншими правами, передбаченими законами України;

 

3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в Федерації є добровільним, індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Федерації і визнають її Статут.

3.3. Обов’язковою умовою прийому індивідуального члена в Федерацію є прийняття ним зобов’язань про дотримання вимог Статуту Федерації’ та інших документів, що регламентують діяльність Федерації, своєчасно сплачувати у встановленому порядку вступні і членські внески, активно сприяти діяльності Федерації.

3.4. Прийом до членів Федерації здійснюється на підставі письмової заяви. Заява вступника розглядається Радою Федерації на протязі 7 днів з дня її подачі та приймається рішення у відповідності із Статутом Федерації.

3.5. Членство в Федерації може бути припинене на підставі:

3.5.1. поданої письмової заяви про вихід з Федерації для індивідуальних членів, письмового рішення загальних зборів або уповноваженого колективом керівного органу підприємства, установи, організації для колективних членів;

3.5.2. рішення керівного органу Федерації у випадках:

 • порушення положень цього статуту;
 • невиконання рішень керівних органів;
 • скоєння неетичних дій щодо окремих членів Федерації в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях;
 • невиконання взятих обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Федерації, заподіяння шкоди її майну.

3.6. Розмір та порядок сплати вступних, членських та інших внесків визначається Радою Федерації.

3.7. Члени Федерації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Федерації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Федерацією;
 •  брати участь у роботі органів Федерації у порядку, визначеному цим Статутом;
 • звертатися до органів Федерації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації, одержувати відповіді;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
 • звертатися до органів Федерації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 • вільно виходити із складу Федерації.

3.8. Члени Федерації зобов’язані:

 • сприяти здійсненню мети та завдань Федерації;
 • дотримуватись положень Статуту Федерації;
 • виконувати рішення керівних органів Федерації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Радою Федерації;
 • брати участь у заходах, що проводяться Федерацією.
 • дбати про авторитет та позитивний імідж Федерації.

 

3.9. Член Федерації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Федерацією.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Органами управління Федерацією є:

 • Загальні Збори членів Федерації;
 • Рада Федерації;
 • Голова Ради Федерації;

4.2. Контролюючим органом Федерації є Ревізійна комісія.

4.3. Загальні збори членів Федерації  (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Федерації.

4.3.1. У Загальних зборах  беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Федерації.

4.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Радою Федерації один раз на 4 роки. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою, Головою Федерації, а також членами Федерації.

4.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються за вимогою 2/3 членів Ради Федерації, протягом двох місяців з моменту прийняття ними відповідного рішення при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Федерації, а також при отриманні письмової вимоги не менше 10% членів Федерації..

4.3.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Федерації, а також змін до Статуту приймаються більшістю голосів, але не меншою від 3/4 присутніх на зборах членів Федерації.

4.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів  належить вирішення наступних питань:

 • Визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
 • Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Федерації.
 • Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Федерації.
 • Прийняття рішення про припинення діяльності Федерації;
 • Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • Обрання або переобрання Голови та членів Ради, Голови та членів ревізійної комісії Федерації;
 • Затвердження порядку денного Загальних зборів Федерації;.
 • Прийняття рішень щодо реалізації права власності на майно та кошти Федерації;
 • Розгляд апеляцій від членів Федерації з приводу ущемлення їх прав, застосування дисциплінарних та фінансових стягнень, відміна та зміна таких рішень.

4.3.6.  Робота Загальних зборів відображається в протоколах їх засідань.

4..3.7.Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Федерації та членів Федерації.  Рішення набувають чинності з дня їх прийняття, якщо Зборами не встановлено інший термін.

4.3.8. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

4.4. Рада Федерації є постійно діючим виконавчим органом Федерації який створюється для координації діяльності Федерації на період між Загальними зборами. Кількісний склад Ради визначається Загальними зборами Федерації. Член Федерації обирається за умови, якщо за подану кандидатуру проголосує проста більшість присутніх на Загальних зборах Федерації.

4.4.1. Рада Федерації обирається Загальними зборами Федерації на 4 роки.

4.4.2. Рада Федерації визначає дату, місце проведення Загальних зборів та порядок денний, надає членам Федерації зазначену інформацію за 17 календарних днів до початку роботи Загальних зборів. Підготовча робота щодо скликання і проведення Загальних зборів забезпечується членами Федерації.

4.4.3. Рада Федерації приймає рішення шляхом голосування з усіх питань, які не є виключною компетенцією Загальних зборів.

4.4.4. Рада Федерації вирішує такі питання:

 • затверджує символіку Федерації;
 • створює постійні, тимчасові комітети та інші робочі органи, затверджує їх поіменний склад, положення про них, призначає керівників, їх заступників;
 • затверджує порядок прийому у члени Федерації та встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;
 • приймає рішення про проведення Загальних зборів;
 • розробляє і затверджує перелік дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування;
 • приймає рішення про виключення з членів Федерації;
 • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств,, затверджує їх статути та положення до них;

4.4.5. Рада Федерації проводить свої засідання не менш ніж один раз на три місяці. Голова Ради зобов’язаний скликати засідання Ради на вимогу більшості членів Ради Федерації.

4.4.6. Засідання Ради Федерації вважаються правомочними, якщо в ньому прийняли участь не менше 2/3 її членів.

4.4.7. Рішення Ради Федерації приймаються голосуванням, якщо за нього проголосує більшість присутніх на засіданні членів Ради Федерації, а також шляхом використання засобів зв’язку, що фіксується протоколом.

4.4.8. Рада Федерації підзвітна Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Рада діє від імені Федерації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.5. Голова Ради Федерації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою Федерації і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.5.1. Голова Ради Федерації обирається Загальними зборами строком на чотири роки.

4.5.2. Голова Ради Федерації обирається за умови, якщо за подану кандидатуру проголосує не менше 2/3 присутніх членів Загальних зборів.

4.5.3. Голова Ради Федерації зобов’язаний скликати засідання Ради Федерації не менше одного разу в три місяці, або на вимогу більшості членів Ради Федерації.

4.5.4. Голова Ради Федерації:

 • очолює роботу Ради Федерації;
 • діє від імені Федерації без довіреності та представляє Федерацію у її стосунках з іншими особами;
 • видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Федерації;
 • здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Федерації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Федерації
 • виступає розпорядником коштів та майна Федерації, укладає та підписує від імені Федерації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Федерації.
 • вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Федерації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Федерації.
 • звітує про свою роботу та роботу Ради Федерації перед Загальними зборами Федерації на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш ніж 2/3 членів Федерації.

4.5.6. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 4 роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову та секретаря. Член Ревізійної комісії обирається за умови, якщо за подану кандидатуру проголосує проста більшість членів Загальних зборів. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам і керується у своїй діяльності цим Статутом.

4.5.7. Ревізійна комісія здійснює перевірки діяльності керівних органів Федерації та подає на затвердження Загальних зборів результати проведених перевірок.

4.5.8. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, або з власної ініціативи, або на вимогу не менше 2/3 членів Федерації про які письмово повідомляють Раду Федерації. Рішення Ревізійної комісії приймається голосуванням, якщо за нього проголосує більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії, а також з використанням засобів зв’язку, що фіксується протоколом.

4.5.9. Ревізійна комісія має право вимагати від керівних осіб Федерації та її членів надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.

4.5.10. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Федерації або її членам, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації, про що приймається рішення Ревізійної комісії.

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Керівні органи Федерації забезпечують для членів Федерації вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.

5.2. Рада  Федерації  у 30 (тридцяти) денний термін надає відповіді письмово, або електронною поштою на запити членів Федерації щодо діяльності керівних органів Федерації та реалізації статутних завдань.

5.3. Керівні органи Федерації звітують перед членами Федерації на чергових Загальних зборах з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них повноважень.

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 6.1. Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Федерації, Голови Ради Федерації, Ради Федерації шляхом подання письмової скарги:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Федерації первинна скарга подається до Голови Ради Федерації, який повинен отримати письмові пояснення від особи, дії бездіяльність або рішення якої оскаржуються, та протягом 20 днів розглянути скаргу та повідомити про результати її  розгляду скаржника. У разі відхилення скарги Головою Ради повторна скарга подається до Ради Федерації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні.
 • на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради Федерації первинна скарга подається до Ради Федерації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом члена Федерації, який скаржиться, а також Голови Ради Федерації , дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. У разі відхилення скарги Радою Федерації, повторна скарга може бути розглянута на чергових або позачергових Загальних зборах.
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Ради Федерації первинна скарга подається до Голови Ради Федерації, який повинен отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржуються,  протягом 20 днів розглянути скаргу та повідомити про результати її  розгляду скаржника. У разі відхилення скарги Головою Ради повторна скарга подається до Ради Федерації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому черговому або позачерговому засіданні.  У разі не згоди із рішенням Ради Федерації щодо скарги питання може бути винесене на розгляд Загальних чергових чи позачергових зборів.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Джерелом формування коштів та іншого майна Федерації можуть бути:

 • кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога або добровільні внески і пожертвування членів Федерації, фізичних та юридичних осіб, членські та вступні внески;
 • пасивні доходи відповідно до законодавства України;
 • дотації, субвенції, субсидії з Державного чи місцевих бюджетів;
 • надходження від господарської діяльності підприємств, установ та організацій, створених Федерацією, доходи від основної діяльності Федерації, інші надходження не заборонені законодавством.

7.2. Федерація може здійснювати щодо майна та коштів, які перебувають у її власності, буд-які правочини, що не суперечать цьому Статуту і законодавству України.

7.3. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів, члени Федерації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації, якщо інше не передбачене законом.

7.4.  Гарантії щодо власності Федерації встановлюються законом.

7.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6.  Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

7.7.  Федерація веде облік (оперативний, бухгалтерський, тощо) власної діяльності у порядку, встановленому законодавством України. Федерація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Федерації. Зміни до статутних документів Федерації підлягають обов’язковій реєстрації.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації  в порядку, встановленому законодавством України.

9.2. Федерація ліквідується:

 • за рішенням Загальних зборів за умови, що за це рішення проголосувало не менше ¾ членів Федерації, присутніх на Загальних зборах;
 • за рішенням суду, у випадках передбачених законодавством України;

9.3. Загальні збори приймають рішення про реорганізацію Федерації за умови, що за це рішення проголосувало не менше ¾ членів Федерації, присутніх на Загальних зборах;

9.4.  При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків переходить до правонаступника. Правонаступниками Федерації не можуть бути юридичні особі, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

9.5.  На підставі рішення Загальних зборів  або органу, що прийняв рішення про саморозпуск Федерації призначається ліквідаційна комісія і визначається порядок строки саморозпуску Федерації згідно з законодавством України, визначається порядок цільового використання  майна Федерації. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Федерації з її призначення. Ліквідаційна комісія виконує всі дії, необхідні для саморозпуску від імені Федерації.

9.6.  У разі припинення Федерації ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям  відповідного виду або зараховуються  до доходу бюджету.

 

10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

10.1. Відокремлені підрозділи створюються і припиняються за рішенням загальних зборів Федерації за поданням Ради Федерації. Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, Положень про відокремлені підрозділи, які затверджуються Загальними зборами Федерації. Положення про відокремлені підрозділи Федерації не повинні суперечити цьому Статуту. Рішення про призначення керівника відокремленого підрозділу приймає Рада Федерації. Повідомлення про відкриття або закриття відокремленого підрозділу подається до уповноваженого органу Ради Федерації.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. В своїй діяльності Федерація керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини і громадянина.